Jednolity Plik Kontrolny

Co to jest JPK?

JPK to zbiór danych, w ściśle określonej formie, przekazywany organom podatkowym.

JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych.

Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres oraz posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Celem JPK jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenia ich kosztów. W niebudzących wątpliwości przypadkach ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić od kontroli.

JPK obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, ale również inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.

JPK obejmuje 7 struktur:

Faktury VAT

Wszystkie dane z faktur sprzedażowych.

Księgi rachunkowe

Zestawienie obrotów i sald oraz dziennik księgi głównej.

Wyciągi bankowe

Salda wyciągów bankowych wraz ze szczegółowymi zapisami z wyciągu bankowego dla rachunków prowadzonych przez podatników.

Magazyn

Transakcje przyjęć z zewnątrz, wydań na zewnątrz, przesunięcia magazynowe oraz rozchody wewnętrzne.

Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

Ewidencja transakcji zakupu i sprzedaży VAT.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Przychody, jakie podatnik osiągnął w danym okresie, zakupy i inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ewidencja przychodów

Przychody za dany okres (uproszczona forma opodatkowania).

Kogo dotyczy JPK?

Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT:

Mały przedsiębiorca

Od 1 stycznia 2018 roku

Średni przedsiębiorca

Od 1 stycznia 2017 roku

Duży przedsiębiorca

Od 1 lipca 2016 roku

Całość JPK

Mały i średni przedsiębiorca

Od 1 lipca 2018 roku

Duży przedsiębiorca

Od 1 lipca 2016 roku

Konsekwencje wynikające z braku JPK:

Kara porządkowa

Kara za bezzasadną odmowę przedstawienia ksiąg podatkowych lub dowodów księgowych w formacie JPK (art. 262 Ordynacji podatkowej).

Kara grzywny

Kara za bezzasadną odmowę przedstawienia ksiąg podatkowych lub dowodów księgowych w formacie JPK (art. 83 Kodeksu karnego skarbowego).

Czynności kontrolne

Z wyjaśnień MF wynika, że w niebudzących wątpliwości przypadkach udostępnienie dokumentów w formie JPK pozwoli odstąpić od kontroli podatkowej.

Jak UNISONO Flow może pomóc?

Sam system Finansowo-Księgowy (FK), który państwo posiadają, zapewne jest już przystosowany do generowania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Jednakże, aby mógł on wygenerować pliki JPK zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów, należy wprowadzić do niego odpowiednie informacje. W szczególności, aby utworzyć plik „JPK Faktury”, powinno się wprowadzić wszystkie elementy faktury wraz z pozycjami.

UNISONO Flow rozpoznaje dane nagłówkowe oraz, co ważne, pozycje faktur. Sprawi to, że wprowadzanie faktur, szczególnie tych wielostronicowych, staje się proste i szybkie. Wszystkie odczytane dane przesyłamy bezpośrednio do systemu FK lub w innej formie (plik xml). UNISONO Flow jest pomocnikiem, który sprawia, że praca z systemem FK jest łatwiejsza.

FIS-SST Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37c
44-101 Gliwice
Polska

T: +48 (32) 720 12 60
F: +48 (32) 720 12 61
M: info@fis-sst.pl

Support:

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00
M: support@unisono-flow.pl

Sprzedaż:

T: +48 695 489 274
M: sales@unisono-flow.pl