Polityka bezpieczeństwa

Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  „Cookies”
 5. Postanowienia końcowe

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu www.unisono-flow.pl jest FIS-SST Sp. z o.o., adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bojkowska 37C, 44-101 Gliwice, NIP: 639 18 03 194, REGON: 277821742, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@fis-sst.pl, zwana dalej „Administratorem”.

2. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego  i Rady UE  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe użytkowników, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane w celu kontaktowania się z użytkownikiem oraz innych czynności związanych ze aktywnością użytkownika w serwisie www.unisono-flow.pl

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:

a) imię i nazwisko,

b) numer telefonu,

c) adres e-mail.

3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik,

b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

c) informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie z serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.

2. Zgodnie z art. 5 ust.1 i art. 6 ust.1 lit.a i b Rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b).

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@fis-sst.pl

5. PLIKI “COOKIES”

1. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach serwisu stosowane są pliki „sesyjne”. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia serwisu.

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 RODO

 

Administrator Danych:

FIS-SST Sp. z o.o., 44-101 Gliwice, ul. Bojkowska 37c

 

Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych:

e-mail: dpo@fis-sst.pl

adres pocztowy: FIS-SST Sp. z o.o., 44-101 Gliwice, ul. Bojkowska 37c, z dopiskiem do Administratora Danych

 

Pozyskanie danych osobowych:

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście.

 

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

 

 1. W celu realizacji zawartej z nami umowy, a w szczególności:
 • wystawienia niezbędnych dokumentów zakupu w naszej firmie (faktury) oraz dokonywania płatności bezgotówkowych;
 • obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
 • wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy;
 • obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone;
 • w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszej firmy przepisy prawa.

 

 1. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:
 • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;
 • podtrzymania relacji z klientem (wysyłanie życzeń świątecznych);
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • zapewnienia obsługi płatniczej;
 • windykacji należności;
 • archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

 1. Zgodnie z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych:
 • zapisanych w usłudze newsletter;
 • zapisanych w formularzu kontaktowym;
 • zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony www;
 • prowadzeniu działań marketingowych i/lub handlowych z wykorzystaniem Państwa adresu e-mail i telefonu.

 

Podanie danych:

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.

Wymagamy podania następujących danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

 

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze,
  • ewentualnym źródle pozyskania danych,
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  • planowanego okresu przechowywania danych.

 

Udostępnianie Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe możemy udostępnić:

 • podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili zgodę;
 • organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa.

 

Przechowywanie danych osobowych:

Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • maksymalnie przez 3 lata od zakończenia wykonania.

 

Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i/lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zgodę można wycofać nieodpłatnie przesyłając informację pisemną w formie mailowej lub składając pismo w siedzibie Administratora Danych lub przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych.

FIS-SST Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37c
44-101 Gliwice
Polska

T: +48 (32) 720 12 60
F: +48 (32) 720 12 61
M: info@fis-sst.pl

Support:

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00
M: support@unisono-flow.pl

Sprzedaż:

T: +48 695 489 274
M: sales@unisono-flow.pl